บริษัท ซิสเทมมิค จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ ผลิต และจำหน่าย ปุ๋ย อาหารเสริม ฮอร์โมน และสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ซึ่งประกอบด้วย สารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ภายใต้สัญลักษณ์ "ตราคนยิ้ม" โดยเริ่ม ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1999
>> อ่านรายละเอียดมากกว่านี้
6-30-30+TE
ปุ๋ยเคมีสูตร 6-30-30
กำลังอัพเดท
กำลังอัพเดท

 

 

กรุณาป้อนรายละเอียด....